Anunț de angajare personal nedidactic

    Şcoala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de Paznic–(personal nedidactic ) cu normă întreagă.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membere ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in Romănia
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercitiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

            studii generale sau medii;

            – atestat de Paznic sau adeverință (din care rezultă că este înscris la un curs de paznic);

BIBLIOGRAFIE

 • LEGEA nr.319/ 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Cap.IV Obligaţiile lucrătorilor;

 • LEGEA nr.477/08 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Cap.II Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

 • LEGEA 53/24 ianuarie 2003 actualizată Codul Muncii

Răspunderea disciplinară art.247- art.252completările ulterioare;

LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările si completările ulterioare;

 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;
 • ORDIN  n 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

 

 

TEMATICĂ

 

 • Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ
 • Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie
 • Noţiuni fundamentale de igienă
 • Instrucţiuni proprii de Securitate şi Sănătate în muncă
 • Norme privind apararea impotriva incendiilor
 • Norme privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

     Concursul se va organiza conform calendarului şi va consta în următoarele etape:

 1. selecţia dosarelor
 2. proba scrisa
 3. interviu

 

Candidaţii care nu au obţinut minim 50 de puncte la prima probă nu pot participa la cea de a doua probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se considera admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj în ordine descrescătoare.

Conform art. 6 al  Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonuri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde urmatoarele documente:

 

 • Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz,
 • Copie documente care sa ateste nivelul studiilor, Copie documente care atesta efectuarea unor specializari, dupa caz
 • Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie
 • Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, cu obligativitatea din partea candidatului de a depune originalul cazierului judiciar cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

 

 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

Adeverinta  care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Nota : Dosarul trebuie sa cuprinda toate documentele in ordinea enumerata mai sus.

 

CALENDARUL CONCURSULUI

 

Publicare anunţ 04.10.2018

Depunere dosare in perioada 04.10.2018 pana in 18.10.2018 intre orele 1000 – 1400

Selectie dosare 19.10.2017 ora 1000

Afisare rezultate selectie dosare 19.10.2018 ora 1200

Contestatii rezultate selectie dosare 19.10.2018 ora 1300-1400

Afisare rezultate contestatii 19.10.2018 ora 1500

Proba scrisa 26.10.2018 ora 900

Afisare rezultate proba scrisa 26.10.2018  ora 1400

Contestatii proba scrisa 26.10.2018 ora 1500-1600

Afisarea rezultatelor dupa contestatii 26.10.2018 ora 1700

Interviu 29.10.2017 ora 1200

Afișare rezultate ora 1500

Depunere contestații interviu ora 1530-1600

Afișare rezultate contestații ora 1700

Afişare rezultat final al concursului 30.10.2018 ora 1200

Relatii suplimentare la sediul unităţii, telefon 0269/510964, 0269/510815.

Descarcă PDF